Waarnemen ... en dan ?

De verwerking van waarnemingen van weer- en sterrenkundige aard


Inleiding


 • Meten = weten
   Inzicht en kennis kunnen over het algemeen worden verkregen door het doen van waarnemingen. Door structuur aan te brengen in de aldus verkregen informatie kunnen theorieŽn worden ontwikkeld en omgekeerd kunnen bestaande theorieŽn weer aan de waarnemingen worden getoetst.
   TheorieŽn zijn nodig om beter te kunnen begrijpen wat er aan de hand is en om verwachtingen te kunnen opstellen van toekomstige gebeurtenissen. In het dagelijkse leven zijn hier talloze voorbeelden van te bedenken. Waarnemingen liggen ten grondslag aan de wetenschap. Doordat waarnemingen controleerbaar zijn, krijgt de wetenschap haar waarde. Daar nog lang niet alles is onderzocht (waargenomen) zal de wetenschap nog steeds blijven groeien. Waarnemen is niet alleen belangrijk, maar kan tevens leuk zijn en bevredigend werken.

   Een niet onbelangrijk deel van de doelstelling van de weer- en sterrenkundige organisaties, waar ook ter wereld, is het doen van waarnemingen te bevorderen. Het zeer grote potentieel aan waarnemers, vaak amateurs, is door een goede internationale samenwerking in staat rond de klok uitstekende waarnemingen te verrichten aan onder andere weer- en sterrenkundige verschijnselen. De wetenschappelijke wereld is zich daar zeer van bewust en stimuleert dit dan ook.
 • Wie schrijft die blijft
   Om goede conclusies te kunnen trekken uit de resultaten is het belangrijk de waarneming zo nauwkeurig, volledig en objectief mogelijk te doen. Dit vereist meestal enige voorbereiding. Kom dus goed beslagen ten ijs.

   Vaak is het resultaat van een waarneming niet alleen afhankelijk van het waargenomen verschijnsel zelf, maar ook van een aantal nevenfactoren. Deze behoren altijd naast de eigenlijke waarneming te worden vermeld. Het spreekt vanzelf dat van iedere waarneemactie aantekening moet worden bijgehouden in een dagboek. Het geheugen is nimmer in staat om op ieder moment datgene wat is waargenomen precies te reproduceren.
 • Delen met anderen
   In het algemeen kan een individuele waarneming zonder verdere bewerking niet met die van anderen worden vergeleken en dus ook niet worden gebruikt om er de gewenste informatie uit af te leiden. Het waarnemingsresultaat kan immers afhankelijk zijn van de waarnemer zelf en van de omstandigheden waaronder de waarneming werd verricht.

   Gelukkig is het meestal mogelijk om voor deze omstandigheden te corrigeren. Soms kan echter slechts alleen maar een indruk van de kwaliteit van de waarneming worden verkregen. De persoonlijke invloed op het resultaat van een waarneming kan meestal na vele waarnemingen en vergelijking met andere waarnemers in een persoonlijke factor worden vastgelegd. Door de correctie voor alle factoren die een waarneming hebben beÔnvloed wordt deze gestandaardiseerd en geschikt gemaakt voor gebruik in groter verband. Pas dan kan een waarneming haar vruchten afwerpen.
 • Standaardiseren maakt bruikbaar
   Een gestandaardiseerde waarneming wordt pas echt waardevol nadat deze is gepubliceerd. Daarvoor zijn vele mogelijkheden beschikbaar die ondermeer te vinden zijn bij de werkgroepen, tijdschriften en in het geven van lezingen. De waarneming wordt dan ter beschikking gesteld van de mensheid die ervan kan leren. Iedere waarneming, hoe klein en onbelangrijk ook op het eerste gezicht, kan een bijdrage leveren tot dit leerproces. Laat dit een stimulans zijn om waarnemingen te verrichten op de juiste manier.
 • CategorieŽn